Aktuellt

Styrelsen har beslutat införa badtider enligt följande från 15 maj 2020:

Nya bastu- och badtider

Bastutider

Torsdag: Herrar 0800-1300, Damer 1300-1700

Fredag: Gemensamt 0800-1700

Lördag: Herrar 0800-1100, Gemensamt 1100-1700

Söndag: Herrar 0800-1300, Damer 1300-1700

Alla bastudagar: efter 1700 Gemensamt

Övriga badtider

Måndag, tisdag, onsdag: Gemensamt

 

Ta gärna dina badkläder med hem varje gång efter att du badat i sommar!

Vi har redan nu massor av handdukar etc. som lämnats kvar.

Tänk på avstånd och hygien nu i coronatider!

Vi har ännu ej planerat in årsmötet. Om du ej har betalat in årsavgiften

får du ändå gärna liksom innan betala in 500:- på plusgiro  121705 - 8

Trevlig sommar!

 

Styrelsen i Doppingarna

 

Ett öppethus är planerat till den 27 oktober mellan kl.10-12

 

Lördagen den 16:e december höll Doppingarna julfrukost

 

Du som lämnar badet sist, komihåg att låsa med bom och hänglåset!! Det är samma nyckel som till dörren.

Din gamla nyckel fungerar även till det nya badet. Saknar du nyckel?

Kontakta Bo Mårtensson på telefon 0418-266 11

Till dig som medlem i Doppingarna

PROTOKOLL VID LANDSKRONA BASTUBADARFÖRENING DOPPINGARNAS ÅRSMÖTE 18 MARS

1 Årsmötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna

2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

3 Val av ordförande att leda dagens förhandlingar

Stämman väljer Kjell S. (sittande) till ordförande

4 Val av sekreterare att föra dagens protokoll

Stämman väljer Jonas J. (sittande) att föra protokollet

5 Val av 2 protokolljusterare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Stämman väljer Raidar och Bosse att justera protokollet

6 Val av 2 rösträknare

Stämman väljer Raidar och Bosse att till rösträknare

7 Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysning

Stämman godkänner årsmötets utlysning

8 Verksamhetsberättelse för 2016

Ordföranden läser upp verksamhetsberättelsen

9 Kassasammandrag och revisionsberättelse

Kjell läser upp kassasammandraget och Jonas läser upp revisionsberättelsen, vi har 17.117kr i kassan

10 Fråga om ansvarsfrihet

Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet

11 Fastställande av årsavgift

Årsavgiften för 2017 fastställs till 500kr och bastuavgiften sänks från 40kr till 20kr

12 Val av 3 styrelseledamöter för 2 år

Göran Jönsson, Annika Fjällborg Andersen och Hans-Erik Nilsson väljs

13 Val av 1 revisorer och 1 revisorssuppleant för 1 år

Lars Hagström och Marie-Louise Andersson väljs

14 Val av valberedning

Till valberedningen väljs Lars Ling och Kalle Holmström

15 Övriga frågor och info

Då kommunen inte kunnde komma och berätta hur planerna för ett nytt bad ser ut gjorde Göran Jönsson en sammanfattning av vad som stått i tidningarna de senaste 6 månaderna. Bif. senaste artikeln, se nedan.

Vid diskussionerna framkom att våra badtider inte alltid respekteras. För allas trevnad är det viktigt att så sker.

När det blir varmare i vattnet kommer vi att förbättra vår brygga och trappa.

Ansökan om förlängning av tillståndet för vår nuvarande anläggning har inlämnats till kommunen.

16 Mötet avslutas

Ordförande avslutade årsmötet och tackade för det gågna året

Med största sannolikhet hamnar ett nytt kallbadhus i Badhusgatans förlängning, alldeles intill vattentornet. I fredags fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utredda just detta alternativ. – Det har funnits tre spår. Ett citynära, Cement samt i Lill-Olas. Nu har politiken förordat det citynära läget, så nu har vi det under luppen, säger planchef Johan Nilsson som dock inte kan lämna ut något material eller de illustrationer som redan finns framtagna. – De är tillsvidare att betrakta som arbetsmaterial, säger han och förklarar. – De ligger för revideringen en liten stund till. Alla berörda parter har ännu inte fått se dem. Sedan stormen Sven 2013 tog det anrika kallbadhuset vid hamninloppet till Landskrona har olika alternativ diskuterats. Häromåret presenterades ett förslag i hamnen på den plats som hyser roddklubbens brygga. Vad man då glömde var att höra med företrädare för Landskrona Hamn och Oresund Drydocks. Något Landskrona Direkt gjorde. Förslaget dömdes omedelbart ut med hänvisning till ”säkerhetsaspekten”. Ifjol initierades en ny utredning och nu har man kommit så pass långt att man överlåtit sina tankar till stadsbyggnadsförvaltningen. – Det gjorde man inte förra gången, säger Johan Nilsson. – Denna gång är det dock inte placerat i farleden så att det kommer inte att stupa på det. Nu får vi ha en månad på oss och titta på det innan vi presenterar ett förslag, avslutar Johan Nilsson. Det bortblåsta kallbadhuset drevs av Doppingarna och var endast öppet för föreningens medlemmar. Tanken nu är att ett nytt kallbadhus ska vara öppet för allmänheten.